Celem niniejszej Polityki Prywatności jest wyjaśnienie zasad, na jakich StarPrimer Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością gromadzi, wykorzystuje i chroni Państwa dane osobowe, a także przedstawienie przysługujących Państwu praw w związku z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych.

Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami.

 

Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych, pozyskiwanych za pośrednictwem serwisu internetowego dostępnego pod adresem internetowym www.starprimer.pl jest Dawid Pałka prowadzący działalność gospodarczą pod firmą StarPrimer Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością z siedzibą w Zawierciu (42-400), ul. Zaparkowa 14/31, NIP: 6762639413, e-mail: produkcja@starprimer.pl.

Administrator z należytą starannością dobiera i stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych, w tym zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, a także innymi przypadkami ich ujawnienia albo utraty oraz przed zniszczeniem lub nieuprawnioną modyfikacją wskazanych danych, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa. Administrator sprawuje stałą kontrolę nad procesem przetwarzania danych oraz ogranicza dostęp do danych w możliwie największym stopniu, udzielając stosownych upoważnień tylko wówczas, gdy jest to niezbędne.

W przypadku pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych prosimy o kontakt pod adresem e-mail: produkcja@starprimer.pl.

 

Cel i Podstawa Przetwarzania danych

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych (dalej RODO).

Dane osobowe mogą być gromadzone i przetwarzane w następujących przypadkach:

 1. zawarcie oraz realizacja umowy lub podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy. Podstawa prawna: RODO art. 6 ust. 1 lit. b;
 2. Formularz kontaktowy – celem przetwarzania danych (imię, nazwisko, numer telefonu, e-mail) jest udzielenie drogą elektroniczną (za pośrednictwem adresu e-mail) lub telefonicznie (w tym za pośrednictwem wiadomości SMS) odpowiedzi na Państwa zapytanie oraz, jeżeli wyrazili Państwo zgodę, na przesyłanie informacji handlowych, w tym na temat usług oferowanych przez Administratora. Podstawa prawna: RODO art. 6 ust. 1 lit. a (zapewnienie odpowiedniej obsługi zapytań, w tym przesyłanie informacji handlowych);
 3. Newsletter – w celu przesyłania drogą elektroniczną (za pośrednictwem adresu e-mail) przez Administratora informacji handlowych dotyczących jego oferty i nowości w Serwisie oraz materiałów promocyjnych. Podstawa prawna: RODO art. 6 ust. 1 lit. a oraz f. W celu realizacji wysyłki ww. materiałów dane udostępniamy firmie obsługującej mailing;
 4. wypełnienie obowiązków prawnych ciążących na Administratorze danych osobowych. Podstawa prawna: RODO art. 6 ust. 1 lit. c;
 5. wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub stronę trzecią, a w szczególności w celu dochodzenia, ustalenia i obrony przed roszczeniami, zapewnienia bezpieczeństwa teleinformatycznego, w celach archiwalnych i statystycznych, jak również w celu analitycznym polegającym na analizie danych zbieranych automatycznie przy korzystaniu ze strony internetowej, w tym cookies np. cookies Google Analytics, piksel Facebook. Podstawa prawna: RODO art. 6 ust. 1 lit. f.

W ramach strony internetowej Administrator przetwarza dane osobowe, które zostały przez Państwa podane. Dane osobowe mogą być również w niektórych sytuacjach zbierane automatycznie za pomocą plików cookies, o czym jest mowa w Polityce cookies dostępnej poniżej.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jest jednak wymagane do realizacji celów przetwarzania opisanych powyżej. Bez ich przekazania nie możemy zrealizować ww. celów. Przetwarzanie podanych przez Państwa danych, które nie są obowiązkowe następuje na podstawie Państwa decyzji. Tym samym podstawą przetwarzania tych danych przez Administratora jest Państwa zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

Okres przetwarzania Danych

Dane osobowe mogą być przetwarzane odpowiednio przez następujący czas:

 1. w odniesieniu do celu przetwarzania zdefiniowanego w pkt 1 – do czasu pełnej realizacji umowy, a później przez okres wynikający z przepisów o archiwizacji i przedawnieniu roszczeń oraz przepisów prawa podatkowego. W przypadku, gdy realizacja umowy nie dojdzie do skutku, dane osobowe będą niezwłocznie usuwane;
 2. w odniesieniu do celu przetwarzania zdefiniowanego w pkt 2 – przez okres niezbędny do wyjaśnienia sprawy w związku otrzymaniem zapytania przez formularz kontaktowy zamieszczony na stronie internetowej, a w przypadku wyrażenia zgody na otrzymywanie informacji handlowych – przez okres niezbędny ze względu na potrzeby biznesowe Administratora. Dane nie będą przetwarzane dłużej niż przez 3 lata lub do momentu wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych;
 3. w odniesieniu do celu przetwarzania zdefiniowanego w pkt 3 – przez okres dostępności usługi Newsletter lub do momentu wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych, zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych bądź zażądania ich usunięcia;
 4. w odniesieniu do celu przetwarzania zdefiniowanego w pkt 4 i 5 – przez okres niezbędny do realizacji wskazanego celu przetwarzania, jednak nie dłużej niż przez okres wynikający z przepisów o archiwizacji i przedawnieniu roszczeń oraz przepisów prawa podatkowego.

Po upływie wskazanych okresów dane zostaną usunięte.

Przysługujące Prawa

Przysługują Państwu następujące prawa: 

 1. żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;
 2. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych, w tym wobec profilowania;
 3. przenoszenia Państwa danych osobowych;
 4. w przypadku, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody – do wycofania udzielonej zgody na przetwarzanie danych w każdym momencie, przy czym wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem;
 5. wniesienia skargi do organu nadzorczego (organu ochrony danych osobowych), gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy RODO.

Odbiorcy Danych

Odbiorcą danych osobowych mogą być upoważnieni pracownicy Administratora danych, podmioty świadczące usługi prawne, zewnętrzni dostawcy usług (np. podmioty świadczące usługi IT, obsługujące system do mailingu, usługi księgowo – podatkowe, inne podmioty przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych), a także podmioty upoważnione na podstawie obowiązujących przepisów prawa (w szczególności sądy i organy państwowe).

Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych.

Z uwagi na korzystanie przez Administratora z usług portalu społecznościowego Facebook, Państwa dane osobowe mogą być przekazywane do Stanów Zjednoczonych Ameryki (USA). Portale wykorzystują zatwierdzone klauzule umowne lub stosują mechanizmy zabezpieczeń przewidziane w RODO, w stosownych przypadkach, w zakresie przekazywania danych z Europejskiego Obszaru Gospodarczego do Stanów Zjednoczonych i pozostałych krajów.

Administrator może korzystać również z usług Google, który utrzymuje serwery na całym świecie, wobec czego dane osobowe mogą być przetwarzane na serwerach znajdujących się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym. Google stosuje mechanizmy zabezpieczeń przewidziane przez RODO.

Szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych osobowych dostępne są w polityce prywatności każdego z tych podmiotów:

 • Facebook Ireland Ltd.: https://www.facebook.com/privacy/explanation
 • Google Ireland Ltd: https://policies.google.com/privacy?hl=pl

Profilowanie

Administrator nie podejmuje decyzji, które mają skutek prawny lub które wpływają na Państwa w podobny sposób. Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane w formie profilowania w celu realizowania działań marketingowych przez Administratora. Zautomatyzowane przetwarzanie danych pozwala na ocenę wybranych zachowań, tworzenie prognoz zachowań na przyszłość oraz wyświetlanie treści marketingowych. Nie ma to jednak wpływu na Państwa sytuację prawną. Mają Państwo prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec profilowania, jeżeli miałoby ono negatywny wpływ na Państwa prawa i obowiązki.

Zmiana Polityki Prywatności

Administrator danych zastrzega sobie prawo zmiany Polityki prywatności, o ile będzie wymagać tego obowiązujące prawo, ulegną zmianie warunki technologiczne funkcjonowania Serwisu lub zmiana będzie wprowadzać standard wyższy od minimum wymaganego prawem.

Polityka Cookies

Pliki cookies (tzw. ciasteczka) stanowią dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez odwiedzany serwis internetowy do urządzenia internauty. Oznacza to, że w przypadku korzystania z Serwisu dostępnego pod adresem: www.starprimer.pl  (dalej: Serwis) pliki cookies będą zapisywane na urządzeniu końcowym Użytkownika.

Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu: Dawid Pałka prowadzący działalność gospodarczą pod firmą StarPrimer Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością z siedzibą w Zawierciu (42-400), ul. Zaparkowa 14/31, NIP: 6762639413, e-mail: produkcja@starprimer.pl.

Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

 1. umożliwienia korzystania z usług dostępnych w ramach strony internetowej (np. uwierzytelniające);
 2. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze strony internetowej, co umożliwia dostosowanie zawartości strony internetowej do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze strony internetowej; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
 3. zapamiętania wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu;
 4. zbierania informacji o sposobie korzystania ze strony internetowej, obserwowania preferencji Użytkowników (w tym poprzez wbudowany kod Google Analytics);
 5. zarządzania reklamami na Facebooku i prowadzenia działań remarketingowych (piksel Facebook);
 6. dostarczania Użytkownikowi treści reklamowych bardziej dostosowanych do zainteresowań;
 7. umożliwienia odesłania do strony zewnętrznego dostawcy, w tym właściciela portalu społecznościowego Facebook.

W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

 1. „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;
 2. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;
 3. „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;
 4. „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
 5. „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

W każdym momencie Użytkownik może dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących plików cookies. W większości przeglądarek internetowych można skasować pliki typu cookies z twardego dysku komputera, zablokować przysyłane pliki typu cookies lub ustawić ostrzeżenie przed zapisaniem ich na dysku. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej. Sposób zmiany ustawień plików cookies może różnić się w zależności od używanej przeglądarki internetowej.

Należy mieć na uwadze, że ograniczenie bądź wyłączenie stosowania plików cookies może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne w Serwisie internetowym. Brak zmiany tych ustawień i korzystanie z Serwisu oznacza akceptację dla stosowania plików typu cookies.